Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
mshvidobit...
---- Russia Out Of Georgia   ----
Page: qobuletiiiiiiiii 2008
---- Russia Out Of Georgia ----

2008 wlis 8 agvistos viyavi qobuletshi sadac chem. Megobrebtan ertad isvenebdi, zapxuli, mze, zga, gartoba yvelaferi arachveulebrivad iyo,sanam 1 dgesac ar davinaxet 20mde samxedro manqana sadac jariskacebi ijdnen, saxeebze rom shevxede dzalian sevdiani gamometyveleba qondat dgesac maxsovs mati saxeebi da sul tvalwin midges. Jer kidev mashin ver mivxvdit tu ra xdeboda, vipiqret rezervistebi gadayavdat sadme. Swored am dgidan daiwyo saqartvelostvis krzisuli dgeebi, dasveneba chveul ritmshi grdzeldeboda vmxiarulobdit da yvelaferi kargad  gvegona magram… 1 dgesac 6 daqali shevedit kafeshi, simgerebi bolo xmaze mteli qobuleti simgerebis xmit iyo gayruebuli. Kafeshi shesvlamde, kidev chaiara samxedro manqanebma iaragi gadaqondat, cota avnerviuldit magram gansatvirtat vamjobinet rom gasartobad wavsuliyavit sadme. Vijeqit cota dadzabulebi viyavit magram arafers ar vimchnevdit. Daiwyo chveni sayvareli simgera da avdeqit rom gvecekva,cekvavt uceb simgera gawyda da ismis qalis laparaki romelic dzalian sheshpotebuli iyo, ra dros simgeraa roca xalxi igupeba, yvela gachumda am sityvebma xalxi kidev ufro dadzaba, male simgerebis xma agar ismoda, chvenc avdeqit da saxlisken wavedit, garet yofna ukve sashishi iyo, tan am dros chemi da mirekavs sheshpotebuli xmit rogor xaro? Poti ibombeba mand xom mshvidobaaa. Xalxi panikashi iyo, mivedit saxlshi maia da manana deida gvelodeboda. Chemi 1 megobar anerviulda dzalian da aptiaqshi gayola gvtxova chven wavedit aptiaqisken uceb shuqebi chaqra, xalxi garbis magram s\vin sad garboda ar vicodit, dadzabulobisgan tirili amivarda saxlisken gamoviqecit, shemdeg cota xanshi vgebulobt rom shuqebi imitom chaaqres rom sheumchnevlebi vyofiliyavit da dabobva ar momxdariyo. Im games rogor gavatenet ver getyvit, tansacmelebit vicekit da daqalebi yvela ertmanets vexutebodit. Xan nerviuli sicili gvqonda xan tirili. Maia deida chveni erti-erti daqalis deda yvelaze metad nerviulobda ar imchnevda magram mainc, tavis shvilis garda sadardebeli kidev 3 bavshvi yavda. Is game tetrad gavatenet dilit ki mteli qobuleti icleboda, chvenc avdeqit tansacmelebi chantebshi chavyaret. Wamosvla gadavwyvitet tumca didi riski iyo wamosvla, radgan im dros gori ibombeboda, goris gza ki unda gamogvevlo yvela variantshi. Marshutkebi da taxebi agar modiodnen eshindodat, ukve sagamos   6 saati  iyo, qobuletshi vegar davrchebodit iset games kidev ertxel vegar gadavitandit. Gadavwyvitet chavsuliyavit  guriashi da shemdeg matareblit wamovsuliyavit. Matarebelshi chveni ubnelebi gavicanit, game gvianobamde jokeri vitamashet vilaparaket gors rom miuaxlovdit wavedit da davidzinet, ukve tbilishi viyavit chemi daqalis xma magvidzeb gaigvidze ukve tbilishi varto, sizmarshi megona tavi verc warmovidgendi rom ese kargad chamovidodit magram uplis nebit yvelaferi kargad damtavrda. Dilis 6 saatze tbilishi viyavit. Saxlshi ar icodnen rom movdiodi, ar mindoda game enerviulat chemi mgzavrobis gulistvis. Dilit dedikos daureke gaukvirda ese adre rom daureke da sheeshinda, metqi karebi gamigetqo da iseti bednieri xma jer ar qonia. Dediko rom vnaxe da chavexute chemze bednieri im dros aravin iyo, ise davwynardi da davmshviddi, sul sxva grdznoba mqonda dzalian bednieri viyavit, mixaria rom yvelaferi kargad damtavrda, imedia saqartveloshi yvelaferi male damtavrdeba da isev chveul ritmshi gavagrdzelebt cxovrebas. avtori: TuTuLi Tsereteli

8 agvistos, qobuletshi, restoranshi, rodesac musikebis xma mtels qalaqs ayruebda, da xalxi shua gartobashi iyo, agmasheneblis quchaze gaiara daaxloebit 10-ma samxedro manqanam, cota xnis shemdeg ganmeorda samxedro gadaadgileba da jariskacebis magivrad axla did kamazebi datvirtuli iyo iaragit. rodesac qalbatoni movarda da momgerlebs yvirili dautyo mashin mivdvdit rom saqme ver iyo kargad. qalbatoni momgerlebs uyviroda rom xalxi igupeba da ra gemgerebat qartvelebi ar xarto?! tumca simgera gagrdzelda, magram chven gogonebi : me(cuca) eka lika tatia rusa da lana droulad tsamovedit saxlisaken, quchashi ki moulodnelad chaqra shuqi..panikebis da kivilis ponze gagvijirda ertmanetis datynareba tumca movaxerxet da saxlshi mivagtsiet. mtei gamis ganmavlobashi mogvitsoia ertmanetis umizezo nervozuli chxubebis atana. im games ar dagvidzinia.kankalit da sizmarshi bodvit gavataret mteli game..sms-ebi ki erts ambobda-male tsedit an arc gaidzret shuqi imitom chaaqres, rom tvitmprinavma ar daginaot da shqi ar aantot arsad.saprtxis asarideblad bevri gza gvqonda tuma arc is vicodit gadavrchemodit ki iq sadgac.. ertaderti da udidesi mizezi iqidan gamoqcevis iyo is rom chems megobrebs mshobleb tbilisshi yavdat da panikebidan dzlivs gamoyavdat.guriashi gadavedit. iqidan ki matareblit tsamoedit.gzashi gavicanit 3 axalgazrda. romlebic shemdgom gairkva rom uaxloesi megobrebis megobrebi iyvnen. matarebelshi shishis ponze male chagvedzina da amitoc ver gavget gori rogor gaviaret. tbilishshi chamovedit da verc ki tsarmovidgendit tu aseti ambebi dagvxvdeboda.axla naxavt suratebs, romelshic chans ruseti da chans saqartvelo.mati damokibuleba. da xalxis mimart udidesi agresia. gtxovt am suratebis naxvus shemdeg datovot komentar, tundac 2 sityvit gaamxnevet jariskacebi romeltan vicnobt da chven gavugzavnit mat am tserilebs. didi madloba da gmerts ebarebodet. avtori: CooCa Gogishvili